Brochures

Brochures

Boekerij aanbiedingsfolder Stephen King - Duistere zaken
Boekerij zomeraanbieding 2024
Meulenhoff zomeraanbieding 2024
Meulenhoff Boekerij non-fictie zomeraanbieding 2024
Meulenhoff Boekerij digital first zomeraanbieding 2024
Boekerij voorjaarsaanbieding 2024
Meulenhoff voorjaarsaanbieding 2024
Meulenhoff Boekerij non-fictie voorjaarsaanbieding 2024
Meulenhoff Boekerij digital first voorjaarsaanbieding 2024
Boekerij najaarsaanbieding 2023
Meulenhoff najaarsaanbieding 2023
Meulenhoff Boekerij non-fictie voorjaarsaanbieding 2023
Meulenhoff Boekerij digital first najaarsaanbieding 2023
Boekerij zomeraanbieding 2023
Meulenhoff zomeraanbieding 2023
Meulenhoff Boekerij non-fictie zomeraanbieding 2023
Boekerij voorjaarsaanbieding 2023
Meulenhoff voorjaarsaanbieding 2023
Meulenhoff Boekerij non-fictie voorjaarsaanbieding 2023
Extra Meulenhoff Boekerij non-fictie najaarsaanbieding 2022
TBR digital first 2022
Boekerij najaarsaanbieding 2022
Meulenhoff najaarsaanbieding 2022
Meulenhoff Boekerij non-fictie najaarsaanbieding 2022
Boekerij fictie Zomeraanbieding 2022
Meulenhoff fictie Zomeraanbieding 2022
Meulenhoff Boekerij non-fictie Zomeraanbieding 2022
Boekerij fictie Voorjaarsaanbieding 2022
Meulenhoff fictie Voorjaarsaanbieding 2022
Meulenhoff Boekerij non-fictie Voorjaarsaanbieding 2022
Brochure Chansons
Boekerij fictie Najaarsaanbieding 2021
Meulenhoff fictie Najaarsaanbieding 2021
Meulenhoff Boekerij non-fictie Najaarsaanbieding 2021
Brochure Amanda Gorman
Boekerij fictie Zomeraanbieding 2021
Meulenhoff fictie Zomeraanbieding 2021
Meulenhoff Boekerij non-fictie Zomeraanbieding 2021
Boekerij fictie Voorjaarsaanbieding 2021
Meulenhoff fictie Voorjaarsaanbieding 2021
Meulenhoff Boekerij non-fictie Voorjaarsaanbieding 2021
Boekerij fictie Najaarsaanbieding 2020
Meulenhoff fictie Najaarsaanbieding 2020
Meulenhoff Boekerij non-fictie Najaarsaanbieding 2020
Best Of Thrillers magazine
Boekerij fictie Zomeraanbieding 2020
Meulenhoff fictie Zomeraanbieding 2020
Meulenhoff Boekerij non-fictie Zomeraanbieding 2020
Boekerij fictie Voorjaarsaanbieding 2020
Meulenhoff fictie Voorjaarsaanbieding 2020
Meulenhoff Boekerij non-fictie Voorjaarsaanbieding 2020
Boekerij fictie Najaarsaanbieding 2019
Meulenhoff fictie Najaarsaanbieding 2019
Meulenhoff Boekerij non-fictie zomeraanbieding 2019
Hendrik Groen - Een kleine verrassing
Boekerij fictie zomer aanbieding 2019
Meulenhoff fictie zomer aanbieding 2019
Meulenhoff Boekerij non-fictie zomeraanbieding 2019
Boekerij fictie aanbieding voorjaar 2019
Meulenhoff fictie aanbieding voorjaar 2019
Meulenhoff Boekerij non-fictie aanbieding voorjaar 2019
Boekerij fictie aanbieding najaar 2018
Meulenhoff fictie aanbieding najaar 2018
Meulenhoff Boekerij Non fictie aanbieding Najaar 2018
Boekerij fictie aanbieding zomer 2018
Meulenhoff fictie aanbieding zomer 2018
Meulenhoff Boekerij non-fictie aanbieding zomer 2018
Boekerij fictie aanbieding voorjaar 2018
Meulenhoff fictie aanbieding voorjaar 2018
Meulenhoff Boekerij non-fictie aanbieding voorjaar 2018
Boekerij fictie aanbieding najaar 2017
Meulenhoff fictie aanbieding najaar 2017
Meulenhoff Boekerij non-fictie aanbieding najaar 2017
Boekerij fictie aanbieding zomer 2017
Meulenhoff fictie aanbieding zomer 2017
Meulenhoff Boekerij non-fictie aanbieding zomer 2017
Boekerij fictie aanbieding voorjaar 2017
Meulenhoff fictie aanbieding voorjaar 2017
Meulenhoff Boekerij non-fictie aanbieding voorjaar 2017
Boekerij fictie aanbieding najaar 2016
Meulenhoff fictie aanbieding najaar 2016
Meulenhoff Boekerij non-fictie aanbieding najaar 2016
Boekerij fictie aanbieding zomer 2016
Meulenhoff fictie aanbieding zomer 2016
Meulenhoff Boekerij non-fictie aanbieding zomer 2016
Boekerij fictie aanbieding voorjaar 2016
Meulenhoff fictie aanbieding voorjaar 2016
Meulenhoff Boekerij non-fictie aanbieding voorjaar 2016
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MEULENHOFF BOEKERIJ BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 33190855

 • ARTIKEL 1- ALGEMEEN

1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna ook wel "algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Meulenhoff Boekerij bv en Afnemer.

1.2. Onder Meulenhoff Boekerij bv, hierna ook wel te noemen: "Meulenhoff Boekerij", wordt verstaan de gelijknamige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en kantoorhoudende te 1017 BV te Amsterdam aan de Herengracht 507 aldaar, alsmede de door haar gedreven handelsnamen. Meulenhoff Boekerij is digitaal te bereiken via infoatmeulenhoffboekerij.nl. Meulenhoff Boekerij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33190855. Het BTW nummer van Meulenhoff Boekerij is NL 8185.14.231.B.01.

1.3. Onder Afnemer wordt verstaan iedere bezoeker van de website(s) van Meulenhoff Boekerij en/of elke natuurlijke of rechtspersoon die een (of meerdere) product(en), waaronder downloads, koopt bij Meulenhoff Boekerij. Een Afnemer die een natuurlijk persoon is en uitsluitend voor niet professioneel gebruik, c.q. privé-gebruik, een of meerdere product(en) koopt, zal hierna ook wel worden aangeduid als "Consument".

1.4. Bij de levering van boeken in de zin van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) geldt in het bijzonder dat de Afnemer zich verplicht de Wet op de vaste boekenprijs na te leven indien hij de boeken doorverkoopt aan een eindafnemer in de zin van de Wvbp.

1.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Meulenhoff Boekerij uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.6. Een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Meulenhoff Boekerij van een afwijking van deze algemene voorwaarden is voor Meulenhoff Boekerij slechts bindend voor die ene specifieke transactie.

1.7. Meulenhoff Boekerij is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook op reeds gesloten overeenkomsten van toepassing, behoudens voor zover zulks in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Meulenhoff Boekerij zal de Afnemer tijdig hiervan in kennis stellen. Indien de Afnemer van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient hij Meulenhoff Boekerij hiervan binnen 5 werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan Afnemer zich met de wijzigingen akkoord heeft verklaard.

1.8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Meulenhoff Boekerij en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.

 • ARTIKEL 2 - Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en geschieden onder het voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Meulenhoff Boekerij is nimmer verplicht om een overeenkomst te sluiten met een Afnemer.

2.2 Acceptatie van een vaste offerte bindt Meulenhoff Boekerij slechts indien het desbetreffende bericht van de Afnemer Meulenhoff Boekerij binnen tien dagen na die waarop de offerte werd gedateerd, heeft bereikt. Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Meulenhoff Boekerij garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de afwijking dusdanig is dat het product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen Afnemer daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten in welk geval de Afnemer de overeenkomst kan ontbinden binnen redelijke tijd.

 • ARTIKEL 3 - Prijzen

3.1 Meulenhoff Boekerij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien tussen de datum van de overeenkomst en de datum van de levering een tijdspanne is gelegen van meer dan zes (6) maanden, een verhoging van kostprijsfactoren als lonen en materialen volledig door te berekenen aan de Afnemer. Indien de Afnemer evenwel een consument is (in de zin van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek), dan heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden in geval de prijsverhoging plaatsvindt binnen zes (6) maanden na het sluiten van de overeenkomst. Het gestelde in dit artikel-lid is eveneens van toepassing op zgn. repetitie-orders, welke niet zijn uitgevoerd binnen zes maanden na het verstrekken van de eerste opdracht.

3.2 Alle prijzen van het product zelf zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. In geval van verzending worden de bijkomende kosten duidelijk naar de Afnemer toe gecommuniceerd en maken alsdan onderdeel uit van de koopprijs. Indien het bestelde product op verzoek van de Afnemer buiten Nederland wordt geleverd, dan is de Afnemer verantwoordelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde (extra) omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 De Afnemer is de prijs verschuldigd die Meulenhoff Boekerij aan de Afnemer heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de Afnemer in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Meulenhoff Boekerij worden gecorrigeerd, in welk geval de Afnemer het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder dat Meulenhoff Boekerij gehouden is tot het betalen van schadevergoeding.

 • ARTIKEL 4 - Levering

4.1 De door Meulenhoff Boekerij opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, doch geldt slechts als indicatie en niet als een fatale termijn. Overschrijdingen van de levertijd ontslaat de Afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Bij niet tijdige levering zal de Afnemer bij aangetekend schrijven Meulenhoff Boekerij in gebreke stellen en Meulenhoff Boekerij een redelijke termijn vergunnen om alsnog na te komen. Slechts indien Meulenhoff Boekerij ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van Meulenhoff Boekerij tot het vergoeden van enige schade.

4.2 Indien het gaat om een consumentenkoop op afstand bedraagt de levertijd maximaal dertig dagen. Indien Meulenhoff Boekerij niet binnen die periode kan leveren, dan zal Meulenhoff Boekerij dit kenbaar maken aan de Afnemer. De Afnemer heeft vervolgens het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden zonder gehoudenheid van Meulenhoff Boekerij tot het vergoeden van enige schade.

4.3 Indien niet anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen voor rekening van de Afnemer. Indien de Afnemer een product bij Meulenhoff Boekerij bestelt en dit niet afhaalt maar (thuis) geleverd wil krijgen, kan Meulenhoff Boekerij aan dit verzoek gehoor geven. De levering geschiedt dan voor kosten van de Afnemer en vindt in beginsel plaats op het door de Afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst daartoe opgegeven adres. Aan leveringen in het buitenland kan Meulenhoff Boekerij nadere voorwaarden stellen.

4.4 De Afnemer is verplicht de goederen direct na gereedkoming resp. mededeling van Meulenhoff Boekerij dat ze ter beschikking van de Afnemer staan, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders. Vanaf dat moment is Meulenhoff Boekerij tot het factureren van de betreffende goederen gerechtigd.

4.5 Moeten de goederen als gevolg van niet-tijdige afname door de Afnemer geheel of gedeeltelijk door Meulenhoff Boekerij worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag, alsmede die van verzekering van de goederen aan Afnemer in rekening worden gebracht. De bepalingen 4.4 en 4.5 gelden niet voor consumenten die via webshop bestellingen plaatsen.

 • ARTIKEL 5 - Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zulks zonder compensatie, zonder (recht van) verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen, met dien verstande dat in geval van koop via één van de door Meulenhoff Boekerij beheerde webshops geldt dat betaling dient te geschieden via de in de webshop aangeboden betaalmethoden. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Afnemer in verzuim.

5.2 Indien op kortere termijn betaling plaatsvindt, kan hieraan geen recht op korting worden verleend, tenzij Meulenhoff Boekerij hiermee van te voren uitdrukkelijk op schrift akkoord gaat.

5.3 Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van allereerst eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste openstaande factuur (hoofdsom).

5.4 Indien Afnemer niet binnen genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Meulenhoff Boekerij zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt. Indien de Afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de Afnemer naast het alsdan verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag en van eventuele kosten, als ook de eventuele proceskosten, zulks onverminderd het recht van Meulenhoff Boekerij de werkelijk geleden schade te vorderen.

5.5 In geval van niet-tijdige betaling heeft Meulenhoff Boekerij het recht de levering op te schorten ook terzake producten uit hoofde van een andere overeenkomst met dezelfde Afnemer.

 • ARTIKEL 6 - Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Meulenhoff Boekerij op basis van de wet is Meulenhoff Boekerij gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de Afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op een schadevergoeding van de Afnemer, indien na het sluiten van de overeenkomst aan Meulenhoff Boekerij omstandigheden ter kennis komen c.q. zijn gekomen die Meulenhoff Boekerij goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, of indien Meulenhoff Boekerij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie), alsmede in geval van faillissement van de Afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de Afnemer, surseance van betaling van de Afnemer, liquidatie van de Afnemer of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Afnemer, staking van de activiteiten, of inbeslagname van enig deel van het vermogen van de Afnemer.

6.2 Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, bijvoorbeeld een bestelling door een consument via de internet-site van Meulenhoff Boekerij, overeenkomstig artikel 7: 46 sub a t/m j van het Burgerlijk Wetboek (BW), heeft de consument het recht om binnen een periode van 7 werkdagen na ontvangst van de levering zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden. Indien door Meulenhoff Boekerij niet is voldaan aan de informatieplicht uit artikel 7: 46C lid 2 BW, bedraagt deze termijn 3 maanden, tenzij Meulenhoff Boekerij de informatie alsnog correct aandraagt. De dag nadat alsnog door Meulenhoff Boekerij aan de informatieplicht is voldaan, vangt de ontbindingstermijn van 7 werkdagen wederom aan. De consument (Afnemer) is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Meulenhoff Boekerij. De consument dient de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) terug te sturen en draagt daarvan de bewijslast, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument Afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard, op enige wijze beschadigd zijn geraakt en/of in geval van audio-, video- en/of computerprogrammatuur de verzegeling is verbroken, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikellid. In geval van levering van producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden, waaronder mede wordt begrepen downloads, of tijdschriften, bestaat eveneens geen recht op ontbinding op grond van dit artikel. Indien rechtsgeldig is ontbonden, bevestigt Meulenhoff Boekerij na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald.

 • ARTIKEL 7 - Reclame en aansprakelijkheid

7.1 De door Meulenhoff Boekerij geleverde goederen dienen terstond na aflevering door Afnemer gecontroleerd te worden op gebreken of tekorten.

7.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de Afnemer binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk aan Meulenhoff Boekerij te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer (niet zijnde Consument in de zin van de wet) binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 45 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan leverancier. Indien de Afnemer een consument is, dan bedraagt de termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek (in plaats van 5 dagen en geldt de 45 dagen na levering termijn niet) . De Afnemer krijgt, indien reeds is betaald, gewoon zijn geld terug indien en zodra het product door Meulenhoff Boekerij retour is ontvangen en de reclamering terecht is bevonden.
Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Meulenhoff Boekerij terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclamering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

7.3 Geleverde producten kunnen slechts retour worden gezonden nadat daartoe door Meulenhoff Boekerij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.

7.4 Er kan, onverminderd het in de Wet en/of het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het product als er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder ook niet in de volgende gevallen:
a. indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht;
b. indien de Afnemer niet kan bewijzen dat hij het product bij Meulenhoff Boekerij heeft gekocht;
c. indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; of
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.5 In geval van een gerechtvaardigde reclame is de aansprakelijkheid van Meulenhoff Boekerij aldus beperkt, dat zij naar haar keus de goederen kan vervangen door andere goederen conform de bestelling, dan wel een door haar vast te stellen vergoeding in geld kan uitbetalen ter compensatie van de minderwaarde.

7.6 De totale aansprakelijkheid van Meulenhoff Boekerij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is en wordt door Meulenhoff Boekerij uitgesloten.
7.7 Meulenhoff Boekerij is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
b. daden of nalatigheden van de Afnemer en/of gebruiker;
c. nalatigheden van de Afnemer;
d. enig andere van buitenaf komende oorzaak.

7.8 Behoudens in geval van opzet of grove schuld zullen Meulenhoff Boekerij of haar leidinggevende /bestuurder(s) en/of ondergeschikten nimmer aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade (zoals: arbeidsloon, aankoop van vervangende goederen door de Afnemer en bedrijfsschade voor deze) veroorzaakt door het aan de reclame ten grondslag liggende gebrek,.

7.9 Meulenhoff Boekerij garandeert niet dat een willekeurige mediadrager compatible is met de aangeboden digitale downloads en/of dat een gebrande Cd of DvD zal werken in alle Cd- of DvDspelers.

 • ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Meulenhoff Boekerij geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat koper aan alle verplichtingen tegenover Meulenhoff Boekerij, onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voortgekomen, heeft voldaan.

8.2 De betrokken goederen mogen door Afnemer niet aan derden worden verkocht, vervreemd, in eigendom tot zekerheid worden overgedragen en/of verpand totdat Afnemer aan al haar verplichtingen jegens Meulenhoff Boekerij heeft voldaan.

8.3 Indien naar het oordeel van Meulenhoff Boekerij de mogelijkheid bestaat, dat na aflevering Afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan wel niet geheel zal nakomen, is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen Afnemer zich niet kan verzetten.

8.4 De Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Meulenhoff Boekerij of een door Meulenhoff Boekerij aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Meulenhoff Boekerij haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 • ARTIKEL 9 - Informatiedragers

9.1 Onder informatiedragers worden verstaan alle fysieke en digitale producten in de meest ruime zin waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.

9.2 Reproductie van informatiedragers, als ook reproductie van met behulp van deze informatiedragers vervaardigde goederen, is niet toegestaan, tenzij Meulenhoff Boekerij (aan Afnemer) daartoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

 • ARTIKEL 10 - Bijzondere bepalingen bij levering van elektronische publicaties

10.1 Elektronische publicaties worden geleverd conform de op de verpakking en/of op de bijgevoegde documentatie en/of op de website van Meulenhoff Boekerij vermelde technische specificaties en toepassingsmogelijkheden. De eventuele software, die het product of de publicatie bevat, wordt daarbij aan de eindafnemer van de informatiedrager in licentie gegeven.

10.2 Wanneer de geleverde elektronische producten gebreken vertonen, heeft de Afnemer - volledig naar keuze van Meulenhoff Boekerij - het recht op herstel van het betreffende gebrek of het ter beschikking verkrijgen van een ander exemplaar van het elektronische product, dan wel restitutie van de betaalde prijs.

10.3 De Afnemer is verplicht om elektronische producten van Meulenhoff Boekerij, die hij doorlevert aan derden, zoals deze door Meulenhoff Boekerij wordt geleverd, zonder wijzigingen van de inhoud daarvan aan gebruikers of eindafnemers ter beschikking te stellen.

10.4 Meulenhoff Boekerij is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik en/of de toepassing van de elektronische informatiedrager en/of van de daarop vastgelegde informatie behoudens voor zover deze schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Meulenhoff Boekerij of haar leidinggevenden en/of ondergeschikten.

10.5 Indien de elektronische publicatie is voorzien van technische beveiligingen, is het iedere gebruiker van dit product niet toegestaan deze te verwijderen.

10.6 Elektronische publicaties die door Meulenhoff Boekerij worden aangeboden via netwerken worden geleverd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat iedere/de gebruiker van dit product deze informatie niet doorlevert en/of ter beschikking stelt aan derden, geheel noch gedeeltelijk, noch in gewijzigde of aangepaste vorm, tenzij dit zulks is toegestaan op grond van dwingend rechtelijke wetgeving.

10.7 Het is de Afnemer en/of de gebruiker niet toegestaan kopieën te vervaardigen van de elektronische publicatie, noch om deze te verspreiden via netwerken, noch om deze te verhuren of uit te lenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meulenhoff Boekerij.

 • ARTIKEL 11 - Overmacht

11.1 Indien Meulenhoff Boekerij door overmacht wordt verhinderd de order uit te voeren, is zij gerechtigd: de levering op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding (aan de Afnemer) gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Meulenhoff Boekerij haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen, als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedsfeer en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan haar kunnen worden toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, doch niet limitatief, als overmacht:
- onwerkbaar weer;
- natuurrampen;
- ziekte van epidemisch karakter;
- oorlogen;
- internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
- maatregelen van binnenlandse- of buitenlandse overheden;
- stakingen bij toeleveranciers;
- het wegvallen van energievoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water;
- bedrijfsstoring;
- tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers;
- Ongevallen;
- Transportmoeilijkheden;
- in gebreke blijven van leveranciers van Meulenhoff Boekerij;
- mobilisatie, staat van beleg;
- onlusten;
- en im- of exportbelemmeringen;
- en andere belemmeringen door overheidsmaatregelen of voorschriften dan wel door weersomstandigheden.

Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of in gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 • ARTIKEL 12 - Privacy

12.1 Meulenhoff Boekerij respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Meulenhoff Boekerij niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming aan haar is verleend.

12.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Meulenhoff Boekerij kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Meulenhoff Boekerij en de door haar gedreven handelsnamen / merken worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor de totstandkoming en de afwikkeling van overeenkomsten, alsmede voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Meulenhoff Boekerij. De online-bezoeker geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Meulenhoff Boekerij is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, of voor het in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom (men) van Meulenhoff Boekerij benadeelt of daaraan schade toebrengt; dat geldt ook ten aanzien van de rechten of de eigendom (men) van andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden. Meulenhoff Boekerij is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer zij te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.

12.3 Meulenhoff Boekerij verzamelt tevens niet-persoonlijke informatie over haar onlinebezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

12.4 Meulenhoff Boekerij zal persoonsgegevens niet langer verwerken voor direct marketing doeleinden indien de betrokkene Meulenhoff Boekerij daartoe verzoekt, bij voorkeur via infoatmeulenhoffboekerij.nl.

 • ARTIKEL 13 - Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Meulenhoff Boekerij geleverde zaken, producten of diensten, zoals onder meer auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, etc., uitsluitend bij Meulenhoff Boekerij en/of haar leveranciers. De overeenkomst ziet derhalve op generlei wijze toe op de overdracht van enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van Meulenhoff Boekerij en/of toeleveranciers op Afnemer. Ieder ander of verdergaand recht, dan overeengekomen, tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de zaken of producten is uitgesloten.

13.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

13.3 Op alle gedownloade bestanden, waaronder muziek, software, tekst (gesproken en/of geschreven), afbeeldingen, etc. rust auteursrecht. Deze bestanden worden niet verkocht maar gesublicenseerd aan de Afnemer, ongeacht het gebruik van termen als "koop", "verkoop", "bestel", etc. De sublicentie op deze digitale downloads is non-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub-licenseerbaar, beperkt en alleen bestemd voor gebruik binnen Nederland. De digitale bestanden mogen worden gedownload naar één enkele computer.
De bestanden mogen op die computer ongelimiteerd worden afgespeeld. De bestanden mogen maximaal tien keer op Cd worden gebrand voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.

13.4 Indien de Afnemer handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde, is de Afnemer, onverminderd het recht van Meulenhoff Boekerij op vergoeding van de werkelijke schade, een terstond opeisbare boete aan Meulenhoff Boekerij verschuldigd gelijk aan 100% van het bedrag van de bij de aanbieding/offerte gedane prijsopgave, welk bedrag de Afnemer in dat geval op eerste verzoek van Meulenhoff Boekerij aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom- en het auteursrecht van bedoelde bescheiden niet over op Afnemer!

 • ARTIKEL 14 - Geschillen

14.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan en op deze Voorwaarden, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Meulenhoff Boekerij.

14.3 Indien de algemene voorwaarden van Meulenhoff Boekerij ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

 • ARTIKEL 15 - Slotbepaling

15.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

15.2 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam te Amsterdam onder nummer 33190855. Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 november 2012.

Amsterdam, 1 november 2012.